Privacyverklaring (versie 3-11-2022)

H.D. Glasbergen (Kaj Glasbergen, Beeldende Therapie & Coaching) is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend beeldend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz).
Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

- Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens

- Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

- Als uw behandelend beeldend therapeut als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier

- Een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim) heb

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

- Om andere zorgverleners te informeren.
Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.

- Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiŽle administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliŽntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliŽntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
- Uw naam, adres en woonplaats
- Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
- Verzekering- en/of polisnummer
- De datum van de behandeling
- Een korte omschrijving van de behandeling
- Prestatiecode
- De kosten van het consult

Wijzigingen privacyverklaring
Kaj Glasbergen, Beeldende Therapie & Coaching kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad u aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.